Personas datu privātuma politika

I. INFORMĀCIJA PAR PĀRZINI

Personas datu apstrādes pārzinis ir AS “Veselības centru apvienība”, reģistrācijas numurs 40103464662, (turpmāk – Klīnika), juridiskā adrese: Andreja Saharova iela 16, Rīga, LV1021. E-pasts saziņai: [email protected].

Datu aizsardzības speciālists: šaubu, priekšlikumu vai jautājumu gadījumā, kas saistīti ar Klīnikas veikto Jūsu personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar mūsu fizisko personu datu aizsardzības speciālistu – e-pasts saziņai: [email protected].

II. VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA

Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai – Datu subjektam – informāciju par personas datu apstrādes nolūku, tiesisko pamatu, apstrādes apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot Datu subjekta personas datus

Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz Datu subjektiem:

 • fiziskajām personām – Klīnikas pacientiem, (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem);
 • Klīnikas apmeklētājiem, tajā skaitā, attiecībā uz kuriem tiek veikta videonovērošana;
 • Klīnikas interneta mājaslapas apmeklētājiem.

Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā vai vidē Datu subjekts sniedz personas datus (piemēram, klātienē, Klīnikas interneta mājaslapā, papīra formātā vai telefoniski).

Klīnika rūpējas par Datu subjekta privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Pacientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem – Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (turpmāk – Vispārīgā datu aizsardzības regula), Fizisko personas datu apstrādes likumu, Pacientu tiesību likumu un citiem piemērojamajiem normatīvajiem aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

Savā darbībā Klīnika:

 • aizsargā Datu subjekta personas datus, īstenojot administratīvos, tehniskos un fiziskos drošības pasākumus, cik tālu tie ir samērīgi ar iespējamajiem riskiem;
 • informē un izskaidro kādi personas dati ir nepieciešami pakalpojumu saņemšanai un kā tie tiks izmantoti;
 • datu nodošanu trešajām personām īsteno, ievērojot spēkā esošo normatīvo regulējumu;
 • īsteno pasākumus savu darbinieku regulārai apmācībai un informēšanai personas datu aizsardzības jautājumos, lai samazinātu iespējamo incidentu iestāšanās varbūtību;
 •  īsteno iekšējās kontroles procedūras, ar kuru palīdzību iespējams samazināt drošības incidentu iestāšanās varbūtību un to atstātās sekas.

III. PERSONAS DATU APSTRĀDES NOLŪKI UN TIESISKAIS PAMATS

 • Personas datu apstrādes nolūks – Veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana un administrēšana.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats – Vispārīgā datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts un 9.panta 2.punkta b) apakšpunkts – personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu uz Klīniku attiecināju juridisku pienākumu.

Personas datu saņēmēji: Pilnvarotie Klīnikas darbinieki un medicīnas personāls, valsts, pašvaldību un tiesībaizsardzības iestādes normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, ārpakalpojuma sniedzēji (operatori).

 • Personas datu apstrādes nolūks – Pieteikšanās vizītei elektroniski, izmantojot mājas lapā www.aiwaclinic.lv pieejamo platformu “Pieraksts vizītei” nodrošināšana

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats – Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas a) apakšpunkts un 9.panta otrās daļas a) apakšpunkts – datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei

Personas datu saņēmēji: Pilnvarotie Klīnikas darbinieki un medicīnas personāls.

 • Personas datu apstrādes nolūks – Komunikācijas ar esošajiem/potenciālajiem klientiem nodrošināšana, sniedzot informācijas par slimnīcu “AIWA Clinic”, tās sniegtajiem pakalpojumiem un to pieejamību.

– Interneta mājas lapā www.aiwaclinic.lv pieejamās platformas “Atgriezeniskās saites forma” izmantošana;
– Sociālo mediju lietotnēs Facebook un Instagram slimnīcas “AIWA Clinic” izveidotā profila izmantošana.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats: Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas a) apakšpunkts un 9.panta otrās daļas a) apakšpunkts – datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei.

Datu saņēmēji: Pilnvarotie Klīnikas darbinieki un medicīnas personāls, sociālo mediju lietotnes īpašnieki, citi sociālo mediju lietotnes dalībnieki.

Slimnīcas “AIWA Clinic” vietnēs varētu tikt iekļauta funkcionalitāte, kas ļauj koplietot saturu, izmantojot sociālo mediju lietotnes, piemēram, Facebook Like poga. Šīs sociālo mediju lietotnes var apkopot un izmantot informāciju par to, kā Jūs lietojat slimnīcas “AIWA Clinic” vietnes. Personas datus, ko Jūs sniedzat sociālo mēdiju lietotnēs, var apkopot un izmantot citi attiecīgās sociālo mediju lietotnes dalībnieki, un šīs attiecības pārvalda privātuma politikas, kas ir spēkā uzņēmumos, kas nodrošina attiecīgo lietotni. Klīnikai nav kontroles vai pienākuma kontrolēt šos uzņēmumus vai veidu, kādā tie izmanto Jūsu informāciju.

 • Personas datu apstrādes nolūks – Telefona sarunu audioieraksta veikšana

– Klīnikas sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai;
– Klīnikas un trešo personu tiesisko interešu aizsardzībai.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats – Regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunkts – personas datu apstrāde ir nepieciešama Klīnikas vai trešo personu leģitīmo interešu ievērošanai.

Leģitīmās intereses – Telefona sarunu audioieraksts tiek veikts, lai veiktu slimnīcas “AIWA Clinic” trešajām personām sniegto pakalpojumu kvalitātes kontroli, kā arī lai nodrošinātu trešo personu un Klīnikas tiesisko interešu aizsardzības nodrošināšanu iespējamu konfliktsituāciju gadījumos.

Personas datu saņēmēji – Pilnvarotie Klīnikas darbinieki un medicīnas personāls, valsts, pašvaldību un tiesību aizsardzības iestādes normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

 • Personas datu apstrādes nolūks – Videonovērošanas veikšana noziedzīgu nodarījumu novēršanai vai atklāšanai saistībā ar īpašuma aizsardzību, pārziņa tiesisko interešu aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tostarp dzīvības un veselības aizsardzību.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats: Videonovērošanas veikšanas tiesiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f) apakšpunkts – apstrāde ir nepieciešama pārziņa vai trešo personu leģitīmo interešu ievērošanai.

Leģitīmās intereses – Videonovērošana tiek veikta drošības un piekļuves kontroles nolūkos, tā palīdz kontrolēt piekļuvi telpām, palīdz nodrošināt infrastruktūras, personāla un apmeklētāju drošību. Papildu tam, Videonovērošana palīdz novērst, atklāt un izmeklēt aprīkojuma vai īpašuma (kas pieder pārzinim vai apmeklētājiem) zādzības, kā arī palīdz novērst vai atklāt fiziskus draudus personāla un apmeklētāju drošībai (piemēram, ugunsgrēks vai fizisks uzbrukums).

Personas datu saņēmēji – Klīnikas pilnvarotie darbinieki, valsts, pašvaldību un tiesībaizsardzības iestādes normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

IV. PERSONAS DATU GLABĀŠANAS ILGUMS

 • Klīnika glabā un apstrādā Datu subjektu personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šādiem kritērijiem:

– kamēr tiek izpildītas no starp Klīniku un Datu subjektu noslēgtā līguma izrietošās saistības vai Datu subjektam (Pacientam) tiek sniegts veselības aprūpes pakalpojums;
– kamēr Klīnikai pastāv normatīvajos aktos noteikts pienākums datus glabāt attiecīgos datus;
– kamēr tiek pilnībā izskatīts un/vai izpildīts Datu subjekta lūgumā/iesniegumā minētais;
– kamēr ir spēkā Datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats;

 •  Videonovērošanas ceļā iegūtie personas dati (videoieraksti) tiek glabāti ne ilgāk kā 14 dienas no to veikšanas dienas.
 • Iestājoties nosacījumiem, kas nosaka, ka turpmāka Pacientu datu uzglabāšanas vairs nav nepieciešama, Pacienta personas dati tiek dzēsti.

V. PIEKĻUVE PERSONAS DATIEM UN CITAS DATU SUBJEKTA TIESĪBAS

Datu subjektam ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, lūgt tos dzēst, labot, ierobežot savu personas datu apstrādi, tiesības uz savu personas datu pārnesamību, kā arī iesniegt  sūdzību par personas datu izmantošanu uzraudzības iestādei, ja datu subjekts uzskata, ka viņa personas datu apstrāde tiek veikta, pārkāpjot normatīvo aktu prasības.

VI. DATU SUBJEKTA PIEKRIŠANA DATU APSTRĀDEI UN TIESĪBAS TO ATSAUKT

 • Datu subjekta piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana, dod rakstveidā klātienē slimnīcā “AIWA Clinic”, nosūtot papīra formātā izmantojot pasta pakalpojumus, vai nosūtot e-pasta veidā, kas ir parakstīts ar drošu elektronisku parakstu.
 • Pacientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota un šādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta.
 • Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Pacienta piekrišana bija spēkā.
 • Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem (piemēram saskaņā ar ārējiem normatīvajiem aktiem vai noslēgto līgumu starp slimnīcu “AIWA Clinic” un Datu subjektu).

VII. MĀJASLAPU APMEKLĒJUMI UN SĪKDATŅU APSTRĀDE

 • Slimnīcas “AIWA Clinic” mājaslapa var izmantot sīkdatnes.
 • Sīkdatnes ir datnes, ko tīmekļa vietnes izvieto lietotāju datoros, lai atpazītu lietotāju un atvieglotu tam vietnes izmantošanu. Interneta pārlūkprogrammas var konfigurēt tā, lai tās brīdina apmeklētāju par sīkdatņu izmantošanu un ļauj izvēlēties, vai apmeklētājs piekrīt tās pieņemt. Sīkdatņu nepieņemšana neaizliegs apmeklētājam izmantot slimnīcas “AIWA Clinic” interneta mājaslapu, taču tas var ierobežot apmeklētājam mājaslapas izmantošanas iespējas.
 • Slimnīca “AIWA Clinic” mājaslapās var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko Slimnīca nenes atbildību.

VIII. IZMAIŅAS PERSONAS DATU PRIVĀTUMA POLITIKĀ

Klīnika patur tiesības veikt izmaiņas savā Privātuma politiku, ja mainās noteikti apstākļi, kuri iespaido personas datu apstrādes regulējumu. Klīnika iesaka apmeklēt šo sadaļu regulāri, lai uzzinātu aktuālo informāciju.

facebook kanals